WeirdSpace Digital Library - Culture without borders

The legal stuff
All the texts on WeirdSpace Digital Library are written and copyrighted by me (Michael Pilgaard), unless otherwise stated on the page. This copyrighted work may not be archived, re-published, or otherwise reprinted, without the written permission of its sole legal owner. The public domain texts, may be archived, re-published, and otherwise reprinted and distributed according to the visitor's copyright laws.

WeirdSpace.info is a Danish site, hosted by a Danish ISP (one.com), on a Danish server, and registered in Denmark, and is thus subject to Danish law.

While I do endorse some publishers and causes I find worthy, on the site, the site is completely independent and non-profit. The sole purpose of the site is to provide information.


Freedom of speech

Freedom of speech is given in the cornerstone of Danish law, called Danmarks Riges Grundlov: Danmarks Riges Grundlov, lov nr. 169 af 5. juni 1953, § 77: »Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres«.

Basically it says that we have the right to express and publicize our thoughts, albeit within the law (i.e. no death threats, no racism, etc.), and we can't have censorship or other preventive measures again.


Copyright and the right to quote

In regards to copyright, Danish copyright law (ophavsretsloven) states (among other things):

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

   Stk. 2 Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

§ 22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

§ 23. Offentliggjorte kunstværker og værker af beskrivende art, jf. § 1, stk. 2, må gengives i kritiske eller videnskabelige fremstillinger i tilslutning til teksten, når det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Gengivelsen må ikke ske i erhvervsøjemed.


In essence, it says that ownership/copyright for a work of art (text, picture, music etc.) belongs to the creator. From publicized works of art, it is allowed to quote according to good practice, to the extent justified by the purpose. Publicized works of art may be reproduced in critical or scientific productions (articles, reviews, posters, etc.) to the extent justified by the purpose. The reproduction may not be done for business purposes.


Public domain

In regards to the duration of the copyright of a piece of art, Danish copyrigh law states:

§ 63. Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår eller for de i § 6 omhandlede værker efter længstlevendes dødsår. For filmværker varer ophavsretten dog, indtil 70 år er forløbet efter dødsåret for den længstlevende af følgende personer:

1) Den ledende instruktør,
2) drejebogsforfatteren,
3) dialogforfatteren og
4) komponisten til musik, som er specielt frembragt til brug i filmværket.

   Stk. 2. Når et værk er offentliggjort uden angivelse af ophavsmandens navn, alment kendte pseudonym eller mærke, varer ophavsretten, indtil 70 år er forløbet efter udgangen af det år, da værket blev offentliggjort. Består værket af flere dele, bind, hæfter, numre eller serier, gælder der en særskilt beskyttelsestid for hver enkelt del.

   Stk. 3. Hvis ophavsmanden i løbet af det nævnte tidsrum bliver angivet i overensstemmelse med § 7, eller hvis det bliver oplyst, at han er død, før værket blev offentliggjort, regnes gyldighedstiden efter stk. 1.

   Stk. 4. For værker, som ikke er offentliggjort, og hvis ophavsmand ikke er kendt, varer ophavsretten i 70 år efter udgangen af det år, hvor værket blev skabt.


In essence: Copyright lasts 70 years from the death of the creator of the work. If more people are involved in the creation, it is 70 years from the last one died. If the author is unknown, 70 years from being published for the first time.


Disclaimer of warranties

Just so there are no misunderstandings about this:

1. Your use of WeirdSpace Digital Library is at your sole risk. WeirdSpace Digital Library is provided on an "as is" and "as available" basis. WeirdSpace Digital Library expressly disclaims all warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.
2. WeirdSpace Digital Library makes no warranty that (I) WeirdSpace Digital Library will meet your requirements, (II) the use of WeirdSpace Digital Library will be uninterrupted, timely, secure, or error-free, (III) the results that may be obtained from the use of WeirdSpace Digital Library will be accurate or reliable, and (IV) any errors in the software/code will be corrected.
3. Any material downloaded or otherwise obtained through the use of WeirdSpace Digital Library is done at your own discretion and risk and you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from the download of any such material.Michael Pilgaard
Copenhagen, April 2012